Сайгарлыкчы ажыл-агый чогаадыкчы ажылдарның бирээзи, ынчангаш бистиң аравыста даараныр, чуруур, янзы-бүрү пөс-таавы, алгы-кештен, чараш эдилелдерни, идик-хепти даарап, каастап, амданныг чемни чогаадып, бүдүрүп, чараш эдилелдерни садып, саарып, садып алыкчы бүрүзүнүң сеткилин өөртүп, чымчадып турар кайгамчык ажылдарны кылып чоруур салым-чаяанныг чонувус хөй.

Арат-чонну шынарлыг бараан-биле хандырып, чонга эптиг байдалдарны тургузуп чоруур, чымыштыг ажыл-иштиң каңнакчылары — сайгарлыкчыларывыска быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны, эп-найыралды ногаан Улу чылы сөңнээр болзун!

Чаа чылда салдынган чаа-чаа сорулгалар, тургустунган быжыг керээлер чогуур аяны-биле боттаныр болзун!

Ногаан ыяш Улу чылында хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик болзун!

Курай! Курай! Курай!